Historia

                                        LBK:s historia

1920-talet

I början på 1920-talet hade byggandet av Lidingö villastad kommit så långt att nya grupper lidingöbor flyttat ut till ön, tjänstemannafamiljer och andra med fasta arbetstider.
Fritid var ett nytt begrepp som bl.a. fylldes med båtliv.

1922

I Kyrkviken började båtägarna prata om att det nog skulle vara lättare om man hade bryggor och uppläggningsområde tillsammans.
Ett upprop gjordes och den 19 september 1922 samlades ett antal båtägare på café Bredablick vid Hersbyholm.
Man bildade, som det står i protokollet,”en sammanslutning av båtägare å Lidingö i och för tillvaratagande av deras gemensamma intressen därvid man i första hand,tänkte sig gemensamt kunna förhyra ett skjul vid Kyrkviken för vinterförvaring av båtar, med anordnande af en slip för uppdragning och sjösättning”

23 personer anmälde sig som medlemmar och klubben, som skulle benämnas ”LIDINGÖ BÅTKLUBB”.
Förste ordföranden blev köpman Nils Rinman.
Stadgar skrevs och som förebild hade man ”stadgar för svenska kriminalistföreningen”….
Årsavgift beslöts till 5 kr.
Fastighetsbolaget Lidingö Villastad upplät vinteruppläggningsplatser gratis (till att börja med).
Målet var att bygga bryggor för ca 50 båtar.
Bryggavgiften sattes till 10,15 eller 25 kr beroende på båtens storlek.
Demokrati rådde och båtplatserna lottades ut, men det var opraktiskt och övergavs.

1923

Klubbvimpel bestämdes, trekantig vit med blå bård och LBK i mitten
Hamnmästare anställdes med ett arvode om 200 kr per år, konduktören B Lundquist vars viktigaste uppgift var att sköta hamnen och möta skepparna när de kom hem på söndagskvällen.
En gångbro byggdes i vassen fram till den torra platsen där klubbhuset nu ligger.

1924

Avtal med Lidingö Villastad om arrende av strand och uppläggningsområde, 100 kr per år.

1925

Kassaskrin inköptes!
Överenskommelse med övlt Janse på Elfvik om att få lägga till och bada vid Elfviks udde.

1926

Vinteruppläggningsavgift 1 kr per kvm.

1927

54 medlemmar och 47 bryggplatser uthyrda.
Omsättningen 1.347 kr och 46 öre, vinst 296 kr och 45 öre.
Utprickning i Boholmssundet med fast rödmålad järnprick.
Förste hedersledamoten utsedd, Eric Hjort.
Roddbåt inhandlades för 80 kr.

Tvist med Lidingö Boxningsklubb om initialerna LBK, Lidingö Båtklubb gick segrande ur striden…

1928

Beslöts att ordna bensinförsäljning. Krooks petroleum levererade.
Kaptensstugan inköptes från staden för 5.000 kr, för att bli hamnmästarens tjänstebostad. Hyran bestämdes till 450 kr per år.
Ny hamnmästare blev A Pontan.
Kurser i navigation och motorlära samt sällakapsaftnar med damer anordnades.

1929

Första precisionstävlingen för motorbåtar, sex deltagare

1931

98 medlemmar, 54 bryggplatser och 53 vinterupplagda.
Evert Norlin hedersledamot.
Navigationsutbildning, eskaderfärder samt kräftskiva på Gåshaga.

1932 – tioårsjubileum.

102 medlemmar, 59 bryggplatser och 53 vinterupplagda.
Supé 6 kr inkluderande vin, pilsner och kaffe.
10-årsjubileum på Höganloft.

1933

Årsavgiften höjs till 10 kr samt 5 kr för damer.
Verkstadsbyggnad uppförs
Nybyggnadsfond för bryggor.
Navigationskurser och klubbaftnar.

1935

Med LBK som drivande bildades Lidingö Båtförbund av lidingöklubbarna LBK, Torsviks Båtklubb. BreviksBåtsällskap, Skärsätra Båtklubb samt motorbåtsklubben Tolvan.

Nils Wancke blev ordförande i LBF.
LBFs främsta uppgift var att företräda klubbarna gentemot Lidingö stad och övriga myndigheter.

1938

Lidingö Båtförbund köper ön Ekskär i Edöfjärd för 3.000 kr. Nu har Lidingöklubbarna en egen underbar ö att gästa.

1939

Diskussioner påbörjades om inte Villastaden borde skänka den oanvändbara marken, som LBK arrenderade, till Lidingö Båtklubb.

LBK och andra båtklubbar på Lidingö erfor att staden förberedde försäljning av Björkskär och Lilla Nassa. Protestskrivelse togs fram av LBF och sändes i

rekommenderat brev till alla ledamöter i kommunfullmäktige. Ledamöterna påverkades även personligen av båtfolket på ön, och efter många turer och bl. a. båtresor till Björkskär togs fullmäktiges beslut tillbaka och försäljning har sedan inte förts på tal.

En lång och livlig diskussion förekom i klubben om behovet av att bygga ett klubbhus. Styrelsen beviljade så småningom 2.000 kr för att starta bygget. Lista för frivilliga bidrag togs även fram.

1940

Klubbhuset var färdigt och invigdes våren 1940. Helt byggt av medlemmarna med virke lite varstans ifrån.

Klubbens omsättning var 3.252,25 kr och tillgångarna uppgick till 10.600 kr varav klubbhuset 2.322 kr.

1941 – 1945

Krigsåren var medlemsantalet hela tiden drygt 100 och antalet båtar runt 60 st.

Många båtar låg kvar på land dessa år och problemet var hur avgifterna skulle tas ut. Det löstes genom att avgiften kallades ”varvs- och brygghyra”.

Vidare diskuterades under kriget om bryggorna skulle ersättas av pontoner eller inte.

Det största ögonblicket i LBKs historia inträffade 1944 då AB Lidingö Villastad donerade klubbområdet vid Kyrkviken till Lidingö Båtklubb. Lagfart erhöll klubben först 1950!

1946

Fyra mindre pontoner inköptes av arméförvaltningen.
Nu hade klubben 135 medlemmar och drygt 90 båtar.
För första gången infördes arbetsplikt.
Ny hamnmästare, Jakob Steffensson från Runö.

1947

För första gången skapades en valberdning.

1948

Mastkranen föll ner…

1949

Årsavgiften höjdes till 15 kr. Damernas avgift låg däremot kvar på fem kr.
Arbetsplikten avskaffades då den var svår att administrera!!
Man började diskutera att dra elektricitet till klubben.

1950

Den nya Lidingöstanderten skapades inom LBF.
187 medlemmar och en omsättning på 19.997,52 kr.

1952

Vinterhyran höjdes till 1,50 kr per kadratmeter.
Elektriciteten kom till klubben – äntligen.

1953

Ny hamnmästare Gustaf Silander från Åland.
30-årsjubilem med 80 personer närvarande.
180 medlemmar och 123 vinterliggare.
Stora slipen och kaptensstugan renoverades. Sommarvatten kopplades från kyrkans vattenledning. Nytt elektriskt spel till slipen – nu var det slut med den motionen, nämligen att manuellt veva upp slipvagnen med båt på!

1955

Första betongpontonen till klubben genom bidrag från staden.
Ny mastkran. Förstärkning av uppläggningsområdet på börjades med tippmassor från Klara.
Årsavgiften 25 kr och arbetsplikt infördes för andra gången.

1956

Nytt innertak i klubbhuset, samt elektricitet till huset.

1957

Till ny ordförande valdes Gunnar Gredborn.
Ytterligare en betongponton.
Kommunen ville slå samman LBK och LSS till en gemensam klubb med STOR hamn i hela inre Kyrkviken, klubbarna sa NEJ.

1962

40-årsjubileum på Lärargården. Middagen kostade 16,50 kr för allt utom spriten…

1963

Klubbhuset rustades upp. Fem nya pontoner. B-bryggans landfäste byggs.

1965

Årsmöte på Lärargården.
Omröstning om klubben skall ha förtöjningsbommar, efter stor debatt vann nejsidan med en röst….
283 medlemmar, 209 båtar och 40 kr för en bryggplats.
Alla gamla skjul började eldas upp på städkvällarna, vissa dispyter uppstod!
Muddring där de gamla stenkistorna stått. Nya bojekan i aluminium klar.

1966

Sista skjulet uppeldat.
Vaktfirma skall anlitas.
Stora slipen upptagen och reparerad

1967

Nya stadgar antagna.

På senhösten blev vi utsatta för en riktigt våldsam storm, så kraftig att pressenningar slets sönder, hela ”båthus” kom seglande över andra båtar och en del båtar blåste omkull. Skadorna blev inte så stora men båtägarna fick ett drygt jobb att röja upp och bygga nya täckningar.

1968

Vattendom ger OK till muddring av inre Kyrkviken t.o.m. S-kröken, men oklart var muddermassorna skulle tippas.
Båtarna vid norra kyrkviksstranden togs in i LBK och alla bryggor rensades bort av staden.

1969

Brofrågan vid S-kröken åter på tapeten men frågan läggs ner efter påvisande av rättsläget samt vilka kostnader det skulle föra med sig.

1972

LBK fyller 50 år

Kaptensstugan såld till staden för 75.000 kr.
Gångförbindelse vid Ekholmsnäs åter på tapeten – NEJ.
Nya 25-åriga båtavtalet i kraft, framförhandlat mellan staden och Båtförbundet under ledning av Ulf Beijner.
Gemensam båtkö via fritidskontoret. 235 båtar i hamnen.

50-årsfest på Gåshaga värdshus med färskrökt lax, helstekt oxfilé med råstekt potatis samt glacebomb med fruktsallad. Detta sköljdes ner med Ch.S:Vincent och Delaforces Whit Port.

1974

Beslöts om tillbyggnad av klubbhuset (30-40.000kr), vakumtoalettanläggning (23.000kr) samt slipförbättringar.
Vintervatten dras fram till klubbhuset. Allt utförs med egna krafter.

1976

Muddringen kom till stånd först hösten -76. Två nya pontoner.

1978

311 medlemmar och 236 båtar vid pontonerna.
Staketoffert från Gunnebo bruk innebärande nätstaket 180 m långt och 2 m högt inklusive uppsättning till ett pris av 12.000 kr. Detta ansågs för dyrt.

1979

334 medlemmar, 260 bryggplatser och 205 vinterliggare.

Årsavgiften 100 kr, bryggplatsavgiften 145 kr och vinterhyran 9 kr per kvadratmeter.
Sedan länge var LBK medlem i Svenska Båtunionen, nu anslöts LBK även till Svenska Seglarförbundet.
Självbyggeriet började ta fart, d.v.s. färdigbyggande av tomma skrov.
Allmän arbetsplikt infördes.
Nya slipar byggdes på -70-talet.

1980

Ny staketutredning, nu skulle det kosta 18.000 kr med eget arbete. För dyrt!
Vaktplikt införs 21.00 till 04.00.

1982

60-årsjubileum på restaurang Kopparslagaren (!). Gravlaxcanapé med senapssås, oxfilé med tryffelsås och gåsleverpuré, kaffe med glassbakelse. Giovanni Jaconellis trio svarade för dansmusiken.

Staden hade tagit fram en områdesplan för inre Kyrkviken innebärande bl.a. omplacering av klubbens pontoner! I planen ansågs pontonerna störa vattenspegeln????  Svaret blev naturligtvis NEJ.

1983

Natten mellan den 18 och 19 januari blev historisk. På kvällen den 18 blåste det upp hårda vindar från O-kanten kombinerat med ett kraftigt lågtryck. Mycket vatten pressades in mot kusten och maximum på natten uppgick till PLUS 122 cm över normalvatten! Hela klubbområdet var översvämmat och en del båtar stod och vaggade på bockarna, jollar flöt bort och virke, bojar mm drev långt upp mot kyrkogården.
Några centimeter till och många båtar hade blivit sjösatta mitt i vintern! I klubbhuset stod vattnet över golvet och i öppna spisen satt ett antal förskräckta möss och undrade vart de skulle ta vägen. El-motorerna till slipspelen och många andra maskiner stod under vatten och det blev mycket dyrt för klubben att reparera allt.

På Stockholms ström var läget kärvt. Ett par centimeter till och strömmen hade vänt saltvattnet in mot Mälaren med risk för Stockholms sötvattenförsörjning. Som tur är har ett sådant högvatten (ännu) inte återkommit!

1986

På LBFs initiativ bildades Lidingö Jolleseglare i Bosön. Alla klubbar betalade 15 kr per båt som stöd för jolleseglingen där alla Lidingöungdomar är välkomna.

På 80-talet hade LBKs hamn byggts ut helt och bryggplatsantalet var cirka 265 och vinterplatserna cirka 200. Allt beroende på båtarnas storlek.

1989

Förslag till ny Översiktsplan för Lidingö. Efter LBKs små försynta påpekanden ströks naturligtvis planerna på en bro vid Ekholmsnäs.

1992

LBK – 70 år, som firades den 13 juni med en stor FLYTFEST på planen mellan sliparna. Det var en en jättefest,som hade allt….

1995

Lidingöklubbarna förhandlade fram ett nytt tolvårigt båtavtal med staden.

I början av detta sekel började en ny och långdragen diskussion om inte det gamla klubbhuset från 1940 hade gjort sitt och skulle ersättas av ett nytt.  Flera styrelser arbetade med denna tunga fråga.

2003

Klubbhusfrågan baxades framåt.

2007

Till ny ordförande valdes Robbi Bergquist

2008

Direkt efter sjösättningarna i april revs det gamla klubbhuset från 1940 och efter mycket arbete av styrelsen och medlemmar stod det nya klubbhuset färdigt för invigning den 18 oktober 2008.

2010 – 2022

Under denna perioden fick klubben en rejäl ansiktslyftning.
Nya kajer, Y-bommar, Ny mastkran, Nya jollebryggor, Truckar för upptagning och sjösättning, Nya bodar, Ny verkstad, Nytt specialhus för förvaring av båtmotorer, Förbättrad miljöstation.

Rejält stängsel och säker grind med bra lås, God belysning och kamerabelysning.
Klubbhuset försett med nybyggd veranda med utegrill och nya möbler, Fräsch dusch, Gräsmatta, Bouleplan m m.

2022

Antalet medlemmar 350, Sommarplatser 250 och Vinterplatser 190.

2022   Den 27 augusti Jubileumsfest på hamnplanen.

                          ”100 år till havs med LBK”

Lidingö Båtklubbs ordföranden sedan 1922.

1922   Nils Rinman
1923   Evert Norlin
1931   Ragnar Nilsson
1932   Nils Wancke
1938   Alvar Gelin
1949   Gustav Nilsson
1957   Gunnar Gredborn
1958   Kurt Bolin
1960   Uno Hellström
1966   Carl Salén
1977   Torbjörn Wancke
1995   Rolf Sahlén
2003   Björn Ljunggren
2005   Morgan Jogerheim
2007   Robbie Bergquist
2012 Magnus Holmgren
2016   Ulrika Tode
2019   Lars Tvede-Jensen
2022   Carl Aschan